§ 1

Definicje

Na potrzeby regulaminu użyte poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 2. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Sprzedawca – Damian Wróbel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Damian Wróbel, Fabianki 84F, 87-811 Fabianki, NIP 8883137947, REGON 381581585.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem polubimy.pl
 6. Usługi – usługi dostępne do sprzedaży w Sklepie.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Usług dostępnych i opisanych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny Usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 4. Sprzedawca oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Sprzedawcę polegają, zgodnie z ich właściwością, wyłącznie na dodaniu tekstu lub wykonaniu innej akcji.
 5. Usługa dodawania recenzji oraz Usługa dodawania komentarzy polega na dodaniu we wskazanym przez Kupującego serwisie społecznościowym odpowiednio recenzji lub komentarzy o treści przekazanej Sprzedawcy przez Kupującego, które zostały sporządzone przez klientów Kupującego. Nie ma możliwości zmiany treści przekazanej przez Kupującego po jej dodaniu przez Sprzedawcę w serwisie społecznościowym. Zmiana treści wpisu lub jego usunięcie to dodatkowy koszt w wysokości 100% ceny jednostkowej obowiązującej przy zakupie.
 6. W przypadku innych usług niż Wpisy nie ma możliwości ich cofnięcia ani usunięcia.
 7. Sprzedawca będzie informował Kupującego o statusie realizacji zakupionych Usług, występujących problemach oraz sugestiach poprzez wysyłanie wiadomości mailowych, na co Kupujący wyraża zgodę.
 8. Zakup Usług dostępnych Sklepie może być dokonany przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość zakupu Usług przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia zgody przez ich opiekunów prawnych.
 9. Ze Sprzedawcą można kontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: info@polubimy.pl

§ 3

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie przez osoby trzecie w wybranym przez Kupującego serwisie społecznościowym treści dodanych przez Sprzedawcę w wykonaniu umowy zawartej z Kupującym.
 2. Kupujący oświadcza, że recenzje lub komentarze przekazane Sprzedawcy w celu realizacji zakupionej Usługi są zgodne z prawdą i pochodzą od klientów Kupującego, którzy wyrazili zgodę na ich grzecznościową publikację w wybranym serwisie społecznościowym poprzez konto innego użytkownika.
 3. Kupujący oświadcza, że w momencie zakupu Usług nie trwają żadne inne działania promocyjne mające na celu uzyskać efekt tożsamy do Usługi kupionej w Sklepie oraz, że w okresie realizacji usługi, do czasu jej zakończenia działania takie nie będą podejmowane przez Kupującego ani zlecane przez niego podmiotowi trzeciemu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym bądź mogącym naruszać prawa osób trzecich. W przypadku dostarczenia przez Kupującego takiej treści Sprzedawca ma prawo odmówić jej dodania w wybranym serwisie społecznościowym.
 5. Każdy produkt posiada limity ilościowe, jakie można maksymalnie zrealizować na danym profilu. Po przekroczeniu tych limitów na danym profilu usługi mogą nie być zrealizowane.

§ 4

Newsletter

 1. Kupujący ma możliwość nieodpłatnego zapisania się na newsletter na czas nieoznaczony poprzez uzupełnienie odpowiedniego pola formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Kupujący ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z zapisu na newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres mailowy: info@polubimy.pl

§ 5

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. dokonać wyboru Usług,
  2. dodać wybrane Usługi do koszyka,
  3. wybrać metodę płatności za zamówienie,
  4. podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie jego treści i akceptację przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Wszystkie usługi zaprezentowane na stronie polubimy.pl są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o VAT.

§ 6

Sposoby płatności

 1. Płatność za zamówienie następuje w formie online przy użyciu wybranej przez Kupującego metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Kupujący zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Kupującym a wybranym operatorem płatności.

§ 7

Dostawa Usług

 1. Dostawa Usług jest nieograniczona co do obszaru i odbywa się pod adresem internetowym wskazanym przez Kupującego w trakcie składania zamówienia bądź w wiadomości mailowej przesłanej do Sprzedawcy bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Dostawa Usług odbywa się drogą elektroniczną.
 3. Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy etapami, tj. poprzez podzielenie jej na części, co zapewnia lepszą skuteczność świadczonych usług. Realizacja całości zamówienia następuje nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty zamówienia chyba, że Strony ustalą inny maksymalny termin realizacji całości zamówienia.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy usług w trakcie realizacji bądź już zrealizowanych.
 2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku wykonania usługi na podstawie zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi na podstawie zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

§ 9

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacje należy składać wysyłając wiadomość mailową na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 ust. 7 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści co najmniej:
  1. dane Kupującego: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu,
  2. dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje Kupującego, pisemnie bądź na za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Sprzedawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Kupującego o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Kupującego przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 10

Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  3. włączonej obsługi JavaScript oraz umożliwienia dopisywania plików cookies w przeglądarce internetowej.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie oprócz wymagań wskazanych w ust. 1 niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej w Sklepie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.